Đánh giá sự tương tự của hàng hóa dịch vụ

Một trong các bước để đánh giá được khả năng phân biệt của Nhãn hiệu chính là hiểu được sự tương tự trong hàng hóa, dịch vụ như thế nào, Vì vậy, khi đánh giá sự tương tự của hàng hoá, dịch vụ cần chú ý các điểm như sau :

Hồ sơ cần chuẩn bi khi đánh giá của hàng dich vụ

a) Hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là trùng nhau (cùng loại) khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây:

  • Có cùng bản chất (thành phần, cấu tạo...) và cùng chức năng, mục đích sử dụng;
  • Có bản chất gần giống nhau và cùng chức năng, mục đích sử dụng;
b) Hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là tương tự nhau khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây:

  • Tương tự nhau về bản chất;
  • Tương tự nhau về chức năng, mục đích sử dụng;
  • Được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại (phân phối theo cùng một phương thức, được bán cùng nhau hoặc cạnh nhau, trong cùng một loại cửa hàng...);
c) Một hàng hoá và một dịch vụ bị coi là tương tự nhau. nếu thuộc một hoặc các trường hợp sau đây:

  • Giữa chúng có mối liên quan với nhau về bản chất. (hàng hoá, dịch vụ hoặc nguyên liệu, bộ phận của hàng hoá, dịch vụ này được cấu thành từ hàng hoá, dịch vụ kia);
  • Giữa chúng có mối liên quan với nhau về chức năng. (để hoàn thành chức năng của hàng hoá, dịch vụ này phải sử dụng hàng hoá, dịch vụ kia hoặc chúng thường được sử dụng cùng nhau);
  • Giữa chúng có mối liên quan chặt chẽ với nhau về phương thức thực hiện. (hàng hoá, dịch vụ này là kết quả của việc sử dụng, khai thác hàng hoá, dịch vụ kia...).
 
Top