Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với nhãn hiệu

Đối với những đơn đăng ký nhãn hiệu đã được kết luận là đáp ứng điều kiện bảo hộ, trước khi ra thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành kiểm tra để bảo đảm nguyên tắc nộp đơn đầu tiên theo quy định sau đây:

a) Để kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Phải tiến hành tra cứu tất cả các đơn đăng ký nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận. (Tính đến thời điểm kiểm tra) có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên. (Nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên) sớm hơn ngày nộp đơn. Hoặc ngày ưu tiên (nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên) của đơn đang được thẩm định.

b) Việc tra cứu là để tìm ra trường hợp có nhiều đơn (kể cả đơn đang được thẩm định) của nhiều người khác nhau. Đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau. Hoặc có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng nhau. Dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau. Và xác định đơn có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm nhất.

c) Nếu có nhiều đơn thuộc trường hợp nêu trên đây thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày nộp đơn. Hoặc ngày ưu tiên sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện. Để được cấp văn bằng bảo hộ.

d) Trong số các đơn thuộc trường hợp nêu tại điểm trên đây. Nếu có nhiều đơn cùng có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm nhất thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ được cấp cho nhãn hiệu của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thoả thuận của tất cả những người nộp đơn. Nếu không thỏa thuận được thì tất cả đối tượng tương ứng của các đơn đó. Đều bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.
Đối với những đơn đăng ký nhãn hiệu đã được kết luận là đáp ứng điều kiện bảo hộ, trước khi ra thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành kiểm tra để bảo đảm nguyên tắc nộp đơn đầu tiên theo quy định sau đây:

a) Để kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Phải tiến hành tra cứu tất cả các đơn đăng ký nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận. (Tính đến thời điểm kiểm tra) có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên. (Nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên) sớm hơn ngày nộp đơn. Hoặc ngày ưu tiên (nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên) của đơn đang được thẩm định.

b) Việc tra cứu là để tìm ra trường hợp có nhiều đơn (kể cả đơn đang được thẩm định) của nhiều người khác nhau. Đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau. Hoặc có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng nhau. Dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau. Và xác định đơn có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm nhất.

c) Nếu có nhiều đơn thuộc trường hợp nêu trên đây thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày nộp đơn. Hoặc ngày ưu tiên sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện. Để được cấp văn bằng bảo hộ.

d) Trong số các đơn thuộc trường hợp nêu tại điểm trên đây. Nếu có nhiều đơn cùng có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm nhất thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ được cấp cho nhãn hiệu của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thoả thuận của tất cả những người nộp đơn. Nếu không thỏa thuận được thì tất cả đối tượng tương ứng của các đơn đó. Đều bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.
 
Top