Phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Trên thực tế, nhiều trường hợp nhãn hiệu đang trong thời gian bảo hộ và được sử dụng nhưng vẫn có tổ chức, cá nhân khác tiến hành đăng ký và sử dụng một cách trái phép. Hành vi này dù vô ý hay cố ý đều xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu nhãn hiệu. Để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình đối với nhãn hiệu tổ chức, cá nhân có quyền phản đối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Ý kiến của người thứ ba về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Điều 112 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về việc cấp văn bằng bảo hộ. Quyền có ý kiến của người thứ ba phát sinh kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Ý kiến phải được lập thành văn bản kèm theo các tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh.

Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu khi phát hiện bên khác đăng ký nhãn hiệu có dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của mình có thể thực hiện việc phản đối cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu đó.

Thủ tục phản đối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 và hướng dẫn cụ thể trong Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN. Việc phản đối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được thực hiện theo trình tự, thủ tục dưới đây

Hồ sơ phản đối:
Tổ chức, cá nhân sở hữu nhãn hiệu nộp hồ sơ gồm các giấy tờ sau

- Văn bản giải trình về việc phản đối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

- Tài liệu, chứng cứ kèm theo (Ví dụ: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, hợp đồng cho phép sử dụng nhãn hiệu...).

- Chứng từ nộp phí, lệ phí phản đối theo quy đinh pháp luật.

Trình tự thủ tục phản đối:
Người phản đối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nộp hồ sơ và phí giải quyết ý kiến phản đối tại Cục Sở hữu trí tuệ. Hồ sơ sau khi được tiếp nhận sẽ được xử lý theo trình tự dưới đây

- Trường hợp xét thấy ý kiến của người thứ ba là có cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho người nộp đơn. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo người nộp đơn phải trả lời bằng văn bản.

+ Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của người nộp đơn, Cục thông báo cho người người thứ ba nếu thấy cần thiết. Trong thời hạn tối đa 01 tháng kể từ ngày ra thông báo, người thứ ba phải trả lời bằng văn bản về ý kiến phản hồi đó.

+ Cục Sở hữu trí tuệ xử lý ý kiến của người nộp đơn và người thứ ba trên cơ sở chứng cứ, lập luận do các bên cung cấp và tài liệu có trong đơn.

- Trường hợp xét thấy ý kiến của người thứ ba là không có cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ không phải thông báo về ý kiến đó cho người nộp đơn. Nhưng phải thông báo cho người thứ ba về việc từ chối xem xét ý kiến và có nêu rõ lý do.

- Trường hợp ý kiến của người thứ ba liên quan đến quyền đăng ký. Nếu thấy không thể xác định ý kiến đó là có cơ sở hay không. Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo để người thứ ba nộp đơn khởi kiện ra Toà án có thẩm quyền

+ Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có thông báo của Cục mà người thứ ba không gửi bản sao thông báo thụ lý vụ án của Toà án thì coi như ý kiến phản đối đã được rút bỏ. Cục tiếp tục sử lý đơn đăng ký nhãn hiệu.

+ Trường hợp nhận được bản sao thông báo thụ lý vụ án của Toà án trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo. Cục tạm dừng việc xử lý đơn để chờ kết quả giải quyết của Toà án. Việc xử lý đơn sẽ được thực hiện theo bản án hoặc quyết định của Toà án.

Trên cơ sở xem xét ý kiến, lập luận và chứng cứ hai bên cung cấp, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo giải quyết phản đối nhãn hiệu bằng một trong hai văn bản

- Quyết định không cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu bị phản đối.

- Từ chối xem xét ý kiến của bên thứ ba về việc phản đối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Cơ quan tiếp nhận ý kiến phản đối:

Hồ sơ phản đối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: Số 386, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Người thứ ba có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ. Phản đối cấp.

Phí phản đối:

Tổ chức, cá nhân có ý kiến phản đối phải nộp phí giải quyết ý kiến phản đối theo quy định của pháp luật. Mức phí được quy định trong Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC. Theo đó phí giải quyết yêu cầu phản đối cấp văn bằng bảo hộ cuả người thứ ba là 550.000 đồng đối với mỗi nhóm.

Hotline: 19006672
Email: thich.do@anslawyer.com
 
Top